Озгочо корголуучу аймактын картасы

«Корукчу-Жаран» жаратылышты коргоо программасы Кыргызстандын бардык 22 жаратылыш парктары менен коруктарын камтыйт.

өлкөнүн жалпы улуттук өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында бардык 19 көрсөтүү Кыргызстандын картасы (жашыл).